menu-icon

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: – leverancier: Rational Solutions BV, gebruiker van deze verkoopvoorwaarden; – opdrachtgever: de wederpartij van leverancier; – overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen leverancier en opdrachtgever betreffende de levering van zaken en/of het verrichten van diensten; – partijen: leverancier en opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Deze voorwaarden stellen alle vroegere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, afspraken of mededelingen tussen partijen, waaronder enige algemene verkoop- en/of leveringsvoorwaarden van opdrachtgever, terzijde. 2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.

Artikel 3 Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend en vervallen van rechtswege na verloop van 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Aan het bij de aanbieding verstrekt materiaal, zoals brochures, monsters en andere gegevens, kunnen geen rechten worden ontleend. De te leveren zaken kunnen qua maatvoering, kleur, tekening en model afwijken van de geoffreerde producten. 3.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat leverancier de totstandkoming daarvan schriftelijk heeft aanvaard, dan wel indien door leverancier uitvoering is gegeven aan de overeenkomst zonder voorbehoud.

4.2 Nader gemaakte afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede toezeggingen door het personeel van leverancier binden leverancier slechts indien deze door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Voor nader gemaakte afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede toezeggingen door het personeel van leverancier als bedoeld in artikel 4.2, geldt dat deze wijziging of aanvulling slechts op de betreffende overeenkomst van toepassing is, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

4.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en als dwingend bewijs tussen partijen zal dienen.

4.5 Elke overeenkomst wordt door leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van leverancier – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.6 Leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4.7 Leverancier is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, derden daarbij in te schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal leverancier hieromtrent met opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 5 Prijzen

5.1. Prijsopgaven worden gemaakt onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij schriftelijk anders vermeld.

5.2 Alle door leverancier vermelde prijzen zijn: – gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheadlasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; – gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van leverancier; – exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen en heffingen en rechten; – exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering; – vermeld in euro’s, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

5.3 In het geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren is leverancier gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering binnen Nederland geschiedt af fabriek op het adres van leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele fouten, tekortkomingen, tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van leverancier dat de goederen ter beschikking van opdrachtgever staan.

6.3 Eventuele fouten, tekortkomingen, tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient opdrachtgever op de pakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Reclamering is in geen geval na ommekomst van 8 dagen na levering en afgifte van de met die levering gepaard gaande pakbon mogelijk. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de goederen aan leverancier worden gemeld.

6.4 Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

6.5 De opgave van de levertijd is steeds bedoeld als indicatie en geschiedt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan de indicatief vermelde levertijd kunnen geen rechten ontleend worden.

6.6 Leverancier zal de indicatieve levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, maar is niet aansprakelijk voor overschrijding hiervan. Overschrijding van de levertijd verplicht leverancier niet tot enige vergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren.

6.7 Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal leverancier contact opnemen en zal in nader overleg een termijn of alternatieve wijze van levering besproken worden. Tenzij die overschrijding aanleiding is voor leverancier om vast te stellen dat sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

6.8 Indien de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij voor eigen rekening en risico ter zijner beschikking opgeslagen.

6.9 De aflevertermijn gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt, als hiervoor bedoeld in artikel 6.5. Indien leverancier voor de uitvoering van de overeenkomstgegevens hulpmiddelen nodig heeft die door de opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaat de aflevertermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van leverancier, doch niet eerder dan op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 7 Bijkomende kosten
7.1 Inbedrijfname-, reis- en verblijfkosten zullen berekend worden op basis van nacalculatie naar het aantal uren dat nodig is voor het opstellen, monteren en het bedrijfsklaar opleveren van de te installeren apparatuur, vermeerderd met bijkomende kosten van eventuele speciale voorzieningen.

Artikel 8 Garantie

8.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat leverancier in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van het door leverancier geleverde c.q. de verwerkte/gebruikte materialen gedurende één jaar na levering. Voor goederen die van derden betrokken zijn, gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leverancier. Op materialen welke opdrachtgever zelf aanlevert wordt door leverancier geen garantie gegeven.

8.2 Indien opdrachtgever genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal leverancier de als rechtstreeks gevolg daarvan ontstane gebreken aan voornoemde goederen of materialen of onderdelen daarvan kosteloos herstellen of vervangen, dan wel ten hoogste verplicht zijn de goederen of materialen kosteloos te herleveren zonder enige installatieverplichting, een en ander ter beoordeling van leverancier. De aanspraak van opdrachtgever uit garantie beperkt zich tot de in de vorige volzin omschreven mogelijkheden.

8.3 Garantie voor door leverancier elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant-/ leveranciersgarantie verstrekt en tot de omvang daarvan zoals bepaald in het volgende lid.

8.4 Garantie door leverancier is afhankelijk van, in overeenstemming met en beperkt tot de garantie en de bijbehorende voorwaarden van de fabrikant of derde leverancier van wie leverancier de ingekochte goederen betrekt.

8.5 Voormelde garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel op – naar leveranciers oordeel – op onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

8.6 Tevens vervalt de garantieverplichting van leverancier indien opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9 Transport/risico

9.1 Indien geen nadere voorafgaande aanwijzing door opdrachtgever aan leverancier is verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. door leverancier als goed huisvader/koopman bepaald zonder dat leverancier hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

9.2 Eventuele specifieke wensen van opdrachtgever inzake het transport of de verzending worden slechts uitgevoerd indien opdrachtgever schriftelijk heeft verklaard hiervan de extra kosten te zullen dragen.

9.3 Verzending van de goederen geschiedt steeds, en ook in het geval van retourzendingen, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender is.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van leverancier kan worden verlangd.

10.2 Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van leverancier, transportmoeilijkheden, brand, hevige weersomstandigheden, terrorisme, oproer, molest, bedrijfsbezetting, defecten aan machinerie, storingen in de levering van energie overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen bij leverancier dan wel haar toeleveranciers of anderszins betrokken derden, alsmede wanprestatie door de toeleveranciers waardoor leverancier haar verplichtingen niet (meer) kan nakomen.

10.3 Indien naar het oordeel van leverancier de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

10.4 Is naar het oordeel van leverancier de overmachtsituatie van blijvende aard, dan heeft leverancier het recht om zonder tussenkomst van de rechter ontbinding in te roepen.

10.5 Leverancier is gerechtigd de betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

10.6 Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat leverancier zijn prestatie had moeten leveren.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van leverancier jegens opdrachtgever is beperkt tot de nakoming door leverancier van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 8 met uitzondering van het in dit artikel bepaalde.

11.2 Aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een door leverancier in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst gepleegde onrechtmatige daad is uitgesloten.

11.3 Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte of gevolgschade welke door opdrachtgever wordt geleden als gevolg van een door leverancier gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van opdrachtgevers verplichtingen onder deze overeenkomst, zoals maar uitdrukkelijk niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade, winsten omzetderving.

11.4 Voor directe door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van leverancier in de nakoming van haar verplichtingen onder de met deze gesloten overeenkomst, is leverancier slechts aansprakelijk voor zover opdrachtgever bewijst dat deze schade in redelijkheid niet anders beschouwd kan worden dan te zijn een rechtstreeks gevolg van de toerekenbare tekortkoming en voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis of de verbintenissen in de nakoming waarvan opdrachtgever aldus toerekenbaar is tekort geschoten, met een maximum van € 250.000,–.

11.5 Verder reikende aansprakelijkheidbeperkende of -uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot toeleveranciers) aan leverancier kunnen worden tegengeworpen, gelden onverkort als beperkingen van aansprakelijkheid van de leverancier ten opzichte van de opdrachtgever.

11.6 De beperkingen van de aansprakelijkheid van leverancier zoals genoemd in de voorafgaande artikelen, geldt niet indien de schade te wijten is aan de grove schuld of opzet van leidinggevende ondergeschikten van leverancier.

11.7 Iedere aansprakelijkheid van leverancier is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de overeenkomst tussen leverancier en haar toeleveranciers en/of fabrikanten door leverancier of derde afnemers aanspraak gemaakt kan worden.

11.8 Iedere aansprakelijkheid van leverancier is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van leverancier komt, steeds tot het maximumbedrag dat door de betreffende verzekeraar wordt uitgekeerd.

11.9 Opdrachtgever aanvaardt nu voor alsdan de volledige verantwoordelijkheid voor in te schakelen hulppersonen of opdrachtnemers bij montage of installatie als onderdeel van of vervolg op leveringen door leverancier. Leverancier is in voornoemde gevallen niet aansprakelijk voor derden die voor installatie of montage aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever verleent hierbij de volmacht aan leverancier om namens haar aan derden de opdracht te verlenen om montage of installatiewerkzaamheden van de te leveren goederen uit te voeren.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

12.1 Opdrachtgever staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik van de zaken in de gegeven opdracht en opdrachtgever garandeert dat geen inbreuk wordt gemaakt op het intellectuele en industriële eigendomsrecht van derden. Opdrachtgever vrijwaart leverancier in en buiten rechte voor alle (financiële) gevolgen die voortvloeien uit verveelvoudiging of reproductie in de opdracht.

12.2 Het intellectuele eigendomsrecht van door leverancier ontworpen c.q. tot stand gebrachte producten blijft bij leverancier berusten, ook wanneer opdrachtgever er een order op heeft geplaatst. 12.3 Indien geen order volgt na een besteld ontwerp van leverancier, dan wordt dit op rekening gesteld van opdrachtgever, terwijl het verveelvoudigingsrecht en reproductierecht bij leverancier blijft berusten.

Artikel 13 Eigendom

13.1 Alle door leverancier geleverde zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens leverancier verschuldigd is, waaronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de opdrachtgever met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd: tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van opdrachtgever komende saldo) leveranciers eigendom.

13.2 Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de opdrachtgever verkrijgt leverancier mede eigendom van de nieuw ontstane zaken en/of de met het geleverde samengestelde goederen, c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door leverancier geleverde (oorspronkelijke) zaken.

13.3 Ingeval van niet betaling van een openstaande vordering, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van goederen van de wederpartij, heeft leverancier het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als leveranciers eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar recht om vergoeding te vorderen van eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering van leverancier ten laste van opdrachtgever dadelijk opeisbaar.

13.4 Nadat het eigendom van de goederen op opdrachtgever overgegaan is, kunnen de goederen door opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

13.5 Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op de opdrachtgever is overgegaan, zal opdrachtgever leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen.

13.6 Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder de curator of de bewindvoerder wijzen op (eigendom) rechten van leverancier.

Artikel 14 Betaling

14.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling (netto) contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of door middel van overmaking op een door leverancier aangewezen bank- of giro rekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op bank/giroafschriften van leverancier aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

14.2 Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door leverancier gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

14.3 Indien betaling niet binnen de termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 15% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Tevens zijn, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn, alle vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.4 Alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met inbegrip van de voornoemde rente in het vorige lid.

14.5 Indien op enig moment bij leverancier gerede twijfel bestaat omtrent kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft leverancier het recht, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever te eisen dat de koopprijs geheel of gedeeltelijk wordt vooruitbetaald of dat de opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt.

Artikel 15 Opzegging en Ontbinding

15.1 Leverancier heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever, mits dit met opgave van redenen geschiedt. Onmiddellijk na verzending van de schriftelijke mededeling staakt leverancier de uitvoering van de overeenkomst. Leverancier en opdrachtgever zullen overleg plegen over de gevolgen van een zodanige opzegging.

15.2 In de navolgende gevallen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is leverancier gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zulks onverminderd zijn recht tot schadevergoeding: a. indien opdrachtgever een of meer van zijn contractuele verplichtingen na ingebrekestelling niet of niet tijdig nakomt; b. indien opdrachtgever zijn faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder curatele wordt gesteld; c. indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, of surseance van betaling verkrijgt; d. indien een of meer van de goederen van opdrachtgever onder bewind worden gesteld; e. indien opdrachtgever (een onderdeel van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert/stillegt, dan wel er anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening; f. indien op de goederen of een gedeelte van de goederen van opdrachtgever, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

15.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft leverancier het recht om naast de ontbinding een schadevergoeding te vorderen.

15.4 Indien leverancier gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld van de ontbinding van de overeenkomst en de reden daarvan.

15.5 Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft leverancier, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het recht te zijner keuze: a. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken goederen voor rekening van opdrachtgever terug te sturen en de voor deze goederen reeds gedane betalingen terug te vorderen dan wel te verrekenen. Opdrachtgever is verplicht de ter zake van de overeenkomst gedane betalingen, onder aftrek van de waarde van de door de leverancier behouden goederen, onverwijld aan leverancier te restitueren; b. de alsnog ter levering aangeboden goederen te weigeren, zonder daardoor in (schuldeisers)verzuim te geraken; c. de overeenkomst zelf of door een derde te laten voltooien, eventueel na een schriftelijke kennisgeving, met gebruikmaking van de reeds door opdrachtgever geleverde zaken en de door opdrachtgever gebruikte materialen en dergelijke al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.

15.6 In de hiervoor in artikel 15.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar en is de opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van alle onbetaalde gebleven goederen.

Artikel 16 Opschortingsrechten en compensatie

16.1 Opdrachtgever verklaart afstand te doen van zijn rechten om zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten, indien en voor zover door de uitoefening van zijn opschortingsrecht de tijdige uitvoering van de opdracht, waarvoor de leveringen bestemd zijn, vertraagd worden.

16.2 Leverancier is gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien opdrachtgever tekort schiet, dan wel te kort dreigt te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of de wet, ongeacht of deze tekortkoming aan opdrachtgever toerekenbaar is.

16.3 Indien leverancier op grond van de hem op dat moment bekend zijnde omstandigheden in redelijkheid heeft gemeend zijn verplichtingen te mogen opschorten, is leverancier niet verplicht tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever indien achteraf bekend mocht worden dat het beroep van opdrachtgever op zijn opschortingsrecht niet rechtsgeldig is geweest.

16.4 Leverancier is gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen, met die welke hijzelf van opdrachtgever te vorderen heeft of aan opdrachtgever verschuldigd is. Voornoemde bevoegdheid beperkt zich niet slechts tot vorderingen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst.

Artikel 17 Cessie en verpanding vordering

17.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is het opdrachtgever niet toegestaan de vorderingen die hij ingeval van overeenkomst met leverancier heeft of zal verkrijgen aan derden te cederen te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen.

17.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, zal opdrachtgever het op zich nemen om bij enige vorm van cessie, pand, bezwaring of overdracht van vorderingen ingeval van overeenkomst met de leverancier, de verkrijgende partij te verplichten leverancier terstond van het verkrijgen van enig recht op dergelijke vorderingen op de hoogte te stellen en bij verdere medewerking aan alle voornoemde rechtshandelingen aan derden dezelfde verplichtingen en beperkingen te stellen.

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Op de aanbiedingen van leverancier en op de tussen leverancier en opdrachtgever gesloten overeenkomst en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van buitenlandse wetgeving en van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2 Geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, althans in een ander arrondissement, zulks ter vrije keuze van leverancier.